logo

Publications

Preprint

A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model based Agents

Zeyu Zhang, Xiaohe Bo, Chen Ma, Rui Li, Xu Chen, Quanyu Dai, Jieming Zhu, Zhenhua Dong, Ji-Rong Wen

Large Language Model-based Human-Agent Collaboration for Complex Task Solving

Xueyang Feng, Zhi-Yuan Chen, Yujia Qin, Yankai Lin, Xu Chen, Zhiyuan Liu, Ji-Rong Wen

2024

Relaxing the Accurate Imputation Assumption in Doubly Robust Learning for Debiased Recommendation

Haoxuan Li, Chunyuan Zheng, Shuyi Wang, Kunhan Wu, Hao Wang, Peng Wu, Zhi Geng, Xu Chen, Xiao-Hua Zhou

International Conference on Machine Learning (ICML)

Generalizing Knowledge Graph Embedding with Universal Orthogonal Parameterization

Rui Li, Chaozhuo Li, Yanming Shen, Zeyu Zhang, Xu Chen

International Conference on Machine Learning (ICML)

Debiased Collaborative Filtering with Kernel-based Causal Balancing

Haoxuan Li, Yanghao Xiao, Chunyuan Zheng, Peng Wu, Zhi Geng, Xu Chen, Peng Cui

International Conference on Learning Representations (ICLR spotlight 5.0%)

Natural Language Explainable Recommendation with Robustness Enhancement

Jingsen Zhang, Jiakai Tang, Xu Chen, Wenhui Yu, Lantao Hu, Peng Jiang, Han Li

ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

Towards Robust Recommendation via Decision Boundary- aware Graph Contrastive Learning

Jiakai Tang,Sunhao Dai,Zexu Sun,Xu Chen,Wenhui Yu,Lantao Hu,Peng Jiang,Han Li

ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

Policy-Based Bayesian Active Causal Discovery with Deep Reinforcement Learning

Heyang Gao, Zexu Sun, Hao Yang, Xu Chen

ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

Causally Debiased Time-aware Recommendation

Lei Wang, Chen Ma, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Understanding Human Preferences: Towards More Personalized Video to Text Generation

Yihan Wu, Ruihua Song, Xu Chen, Hao Jiang, Zhao Cao, Jin Yu

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Would You Like Your Data to Be Trained? A User Controllable Recommendation Framework

Lei Wang, Xu Chen, Zhenhua Dong, Quanyu Dai

Thirty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI, Safe, Robust and Responsible Track)

Soft Contrastive Sequential Recommendation

Yabin Zhang, ZhenLei Wang, Wenhui Yu, Lantao Hu, Peng Jiang, Kun Gai, Xu Chen

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

Distributional Fairness-aware Recommendation

Hao Yang, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

RecGPT: Generative Personalized Prompts for Sequential Recommendation via ChatGPT Training Paradigm

Yabin Zhang, Wenhui Yu, Erhan Zhang, Xu Chen, Lantao Hu, Peng Jiang, Kun Gai

International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA)

Alleviating Dimensional Collapse Problem in Deep Recommender Models by Designing Uniformity Layers

Yabin Zhang, Jiakai Tang, Xu Chen

International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA)

Robust Graph Recommendation via Noise-Aware Adversarial Perturbation

Jiakai Tang, Zexu Sun, Wei Yao, Wei Yao, Xu Chen

International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA)

Fairness-aware Cross-Domain Recommendation

Jiakai Tang, Xueyang Feng, Xu Chen

International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA, short)

Enhancing Sequential Recommendation Modeling via Adversarial Training

Yabin Zhang, Xu Chen

IEEE Conference on Multimedia Expo (ICME)

A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents

Lei Wang, Chen Ma, Xueyang Feng, Zeyu Zhang, Hao Yang, Jingsen Zhang, Zhi-Yuan Chen, Jiakai Tang, Xu Chen, Yankai Lin,Wayne Xin Zhao, Zhewei Wei, Ji-Rong Wen

Frontiers of Computer Science (FCS)

Active Explainable Recommendation With Limited Labeling Budget

Jingsen Zhang, Xiaohe Bo, Chenxi Wang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Xu Chen

IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processin (ICASSP)

M3TN: Multi-gate MOE based Multi-valued Treatment Network for More Effective Uplift Modeling

Zexu Sun, Xu Chen

IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)

2023

Bayesian Active Causal Discovery with Multi-Fidelity Experiments

Zeyu Zhang, Chaozhuo Li, Xu Chen, Xing Xie

Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)

Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning

Zexu Sun, Bowei He, Jinxin Liu, Shuai Zhang, Xu Chen, Chen Ma

Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)

REASONER: An Explainable Recommendation Dataset with Comprehensive Labeling Ground Truths

Xu Chen, Jingsen Zhang, Lei Wang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Ruiming Tang, Rui Zhang, Li Chen, Xin Zhao, Ji-Rong Wen

Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS Dataset and Benchmarks Track)

Hierarchical Invariant Learning for Domain Generalization Recommendation

Zeyu Zhang, Heyang Gao, Hao Yang, Xu Chen

ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)

Robust Recommendation with Adversarial Gaussian Data Augmentation

Zhenlei Wang, Xu Chen

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Recommendation with Causality enhanced Natural Language Explanations

Jingsen Zhang, Xu Chen, Jiakai Tang, Weiqi Shao, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Rui Zhang.

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Distributionally Robust Sequential Recommendation

Rui Zhou, Xian Wu, Zhaopeng Qiu, Yefeng Zheng, Xu Chen

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Sequential Recommendation with User Evolving Preference Decomposition

Weiqi Shao, Xu Chen, Jiashu Zhao, Long Xia, Jingsen Zhang, Dawei Yin

International ACM SIGIR Conference on Information Retrieval in the Asia Pacific (SIGIR-AP,Best Paper Honorable Mention)

Reinforcement Re-ranking with 2D Grid-based Recommendation Panels

Sirui Chen, Xiao Zhang, Xu Chen, Zhiyu Li, Yuan Wang, Quan Lin, Jun Xu

International ACM SIGIR Conference on Information Retrieval in the Asia Pacific (SIGIR-AP)

Towards a More User-Friendly and Easy-to-Use Benchmark Library for Recommender Systems

Lanling Xu, Zhen Tian, Gaowei Zhang, Junjie Zhang, Lei Wang, Bowen Zheng, Yifan Li, Jiakai Tang, Zeyu Zhang, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Wayne Xin Zhao, Xu Chen and Ji-Rong Wen

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR resource)

Robust Causal Inference for Recommender System to Overcome Noisy Confounders

Zhiheng Zhang, Quanyu Dai, Xu Chen, Zhenhua Dong, Ruiming Tang

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR short)

Sequential Recommendation with User Causal Behavior Discovery

Zhenlei Wang, Xu Chen, Rui Zhou, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Ji-Rong Wen

International Conference on Data Engineering (ICDE)

Debiased Recommendation with User Feature Balancing

Mengyue Y, Guohao C, Furui L, Jiarui J, Zhenhua D, Xiuqiang H, Jianye H, Weiqi S, Jun W, Xu Chen

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

To Copy Rather Than Memorize: A Vertical Learning Paradigm for Knowledge Graph Completion

Rui Li, Xu Chen, Chaozhuo Li, Yanming Shen, Jianan Zhao, Yujing Wang, Weihao Han, Hao Sun, weiwei deng, Qi Zhang, Xing Xie

Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)

Joint Semantic and Strategy Matching for Persuasive Dialogue

Chuhao Jin, Yutao Zhu, Lingzhen Kong, Shijie Li, Xiao Zhang, Ruihua Song, Xu Chen, Huan chen, Yuchong Sun, Yu Chen, Jun Xu

Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-findings)

When Fairness meets Bias: a Debiased Framework for Fairness aware Top-N Recommendation

Jiakai Tang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Zhi Gong, Jingsen Zhang, Xu Chen

ACM Conference on Recommender Systems (RecSys)

Towards Robust Fairness-aware Recommendation

Hao Yang, Zhining Liu, Zeyu Zhang, Chenyi Zhuang, Xu Chen

ACM Conference on Recommender Systems (RecSys)

Causal Collaborative Filtering

Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Zuohui Fu, Xu Chen, Yongfeng Zhang

International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR)

Recommendation with Dynamic Natural Language Explanations

Xi Li, Jingsen Zhang, Xiaohe Bo, Lei Wang, Xu Chen

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)

A Multi-Agent Framework for Recommendation with Heterogeneous Sources

Yabin Zhang, Weiqi Shao, Xu Chen, Yali Du, Xiaoxiao Xu, Dong Zheng, Changhua Pei, Shuai Zhang, Peng Jiang, Kun Gai

International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)

2022

Inhomogeneous Deep Q-Network for Time Sensitive Applications

Xu Chen, Jun Wang

Artificial Intelligence Journal (AIJ)

Unbiased Sequential Recommendation with Latent Confounders

Zhenglei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen, Ji-Rong Wen

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Sequential Recommendation with Decomposed Item Feature Routing

Kun Lin, Zhenlei Wang, Shiqi Shen, Zhipeng Wang, Bo Chen, Xu Chen

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Generative Session-based Recommendation

Zhidan Wang, Wenwen Ye, Xu Chen, Wenqiang Zhang, Zhenlei Wang, Lixin Zou, Weidong Liu

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Explainable Legal Case Matching via Inverse Optimal Transport-based Rationale Extraction

Weijie Yu, Zhongxiang Sun, Jun Xu, Zhenhua Dong, Xu Chen, Hongteng Xu, Ji-Rong Wen

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Learning to Identify Top Elo Ratings: A Dueling Bandits Approach

Xue Yan, Yali Du, Binxin Ru, Jun Wang, Haifeng Zhang, Xu Chen

Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)

Data Augmented Sequential Recommendation based on Counterfactual Thinking

Xu Chen, Zhenlei Wang, Hongteng Xu, Jingsen Zhang, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao and Ji-Rong Wen

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)

Multi-Modal Experience Inspired AI Creation

Qian Cao, Xu Chen, Ruihua Song, Hao Jiang, Guang Yang, Zhao Cao

ACM Multimedia (MM)

Dually Enhanced Propensity Score Estimation in Sequential Recommendation

Chen Xu, Jun Xu, Xu Chen, Zhenghua Dong and Ji-Rong Wen

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

RecBole 2.0: Towards a More Up-to-Date Recommendation Library

Wayne Xin Zhao, Yupeng Hou, Xingyu Pan, Chen Yang, Zeyu Zhang, Zihan Lin, Jingsen Zhang, Shuqing Bian, Jiakai Tang, Wenqi Sun, Yushuo Chen, Lanling Xu, Gaowei Zhang, Zhen Tian, Changxin Tian, Shanlei Mu, Xinyan Fan, Xu Chen and Ji-Rong Wen

Conference on Information and Knowledge Management (CIKM, resource, Best Resource Paper Runner Up)

Debiased Recommendation with Neural Stratification

Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen

AI Open

2021

Estimating alpha-Rank from A Few Entries with Low Rank Matrix Completion

Yali Du, Xue Yan, Xu Chen, Haifeng Zhang, Jun Wang

International Conference on Machine Learning (ICML)

Reinforcement Recommendation with User Multi-aspect Preference

Xu Chen, Yali Du, Long Xia, Jun Wang

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

A Novel Macro-Micro Network for User Representation Learning on Mobile Apps

Shuqing Bian, Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Xu Chen, Jing Cai, Yancheng He, Xinji Luo, Ji-Rong Wen

International World Wide Web Conference (TheWebConf)

Counterfactual data-augmented sequential recommendation

Zhenlei Wang, Jingsen Zhang, Hongteng Xu, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Ji-Rong Wen

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Visually Aware Recommendation with Aesthetic Features

Wenhui Yu, Xiangnan He, Jian Pei, Xu Chen, Li Xiong, Jinfei Liu, Zheng Qin

The International Journal on Very Large Data Bases (VLDBJ)

Top-N Recommendation with Counterfactual User Preference Simulation

Mengyue Yang, Quanyu Dai, Zhenhua Dong, Xu Chen, Xiuqiang He, Jun Wang

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Counterfactual Review-based Recommendation

Kun Xiong, Wenwen Ye, Xu Chen, Yongfeng Zhang, Wayne Xin Zhao, Binbin Hu, Zhiqiang Zhang, Jun Zhou

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Causally attentive collaborative filtering

Jingsen Zhang, Xu Chen, Wayne Xin Zhao.

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM, short)

CountER: Counterfactual Explainable Recommendation

Juntao Tan, Shuyuan Xu, Yingqiang Ge, Yunqi Li, Xu Chen, Yongfeng Zhang

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Learning Correlated Communication Topology in Multi-Agent Reinforcement learning

Yali Du, Zhicheng Ren, Bo Liu, Ziqi Liu, Vincent Moens, Jun Wang, Xu Chen and Haifeng Zhang

International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS)

2020

Time Matters: Sequential Recommendation with Complex Temporal Information

Wenwen Ye, Shuaiqiang Wang, Xu Chen, Xuepeng Wang, Zheng Qin and Dawei Yin

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

JIT2R: A Joint Framework for Item Tagging and Tag-based Recommendation

Xu Chen, Changying Du, Xiuqiang He and Jun Wang

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR, short)

Neural Feature-aware Recommendation with Signed Hypergraph Convolutional Network

Xu Chen, Kun Xiong, Yongfeng Zhang, Long Xia, Dawei Yin and Jimmy Huang

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

CAFE: Coarse-to-Fine Knowledge Graph Reasoning for E-Commerce Recommendation

Yikun Xian, Zuohui Fu, Handong Zhao, Yingqiang Ge, Xu Chen, Qiaoying Huang, Shijie Geng, Zhou Qin, Gerard de Melo, S. Muthukrishnan and Yongfeng Zhang

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network

Shuqing Bian, Xu Chen, Xin Zhao, Kun Zhou, Yupeng Hou, Yang Song, Tao Zhang and Ji-Rong Wen

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

2019

Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network.

Xu Chen, Hanxiong Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Yixin Cao, Zheng Qin and Hongyuan Zha

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Generating Natural Language Explanations for Recommendation.

Hanxiong Chen, Xu Chen, Shaoyun Shi and Yongfeng Zhang

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR, workshop)

Dynamic explainable recommendation based on neural attentive models

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Zheng Qin

Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)

Adversarial Distillation for Efficient Recommendation with External Knowledge.

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Honteng Xu, Zheng Qin and Hongyuan Zha

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

Efficient contour computation of group-based skyline.

Wenhui Yu, Jinfei Liu, Jiann Pei, Li Xiong, Xu Chen and Zheng Qin

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)

Dynamic News Recommendation with Hierarchical Attention Network.

Hui Zhang, Xu Chen and Shuai Ma

International Conference on Data Mining (ICDM, short)

2018

Aesthetic-based Clothing Recommendation.

Wenhui Yu, Huidi Zhang, Xiangnan He, Xu Chen, Li Xiong and Zheng Qin

International World Wide Web Conference (TheWebConf, Best Paper Honorable Mention)

Sequential Recommendation with User Memory Network.

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Honteng Xu, Zheng Qin and Hongyuan Zha

International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM)

Towards Conversational Search and Recommendation: System Ask, User Respond.

Yongfeng Zhang, Xu Chen, Qingyao Ai, Liu Yang and W. Bruce Croft

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Learning Heterogeneous Knowledge Base Embeddings for Explainable Recommendation.

Qingyao Ai, Vahid Azizi, Xu Chen and Yongfeng Zhang

Algorithms Journal (AJ)

Benefits from Superposed Hawkes Processes.

Hongteng Xu, Dixin Luo, Xu Chen and Lawrence Carin

Artificial Intelligence and Statistics Conference (AISTATS)

Joint Representation Learning of Cross-lingual Words and Entities via Attentive Distant Supervision.

Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Chengjiang Li, Xu Chen and Tiansi Dong

Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)

2017

Personalized Key Frame Recommendation.

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Hongteng Xu, Junchi Yan and Zheng Qin

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Learning a Hierarchical Embedding Model for Personalized Product Search.

Qingyao Ai, Yongfeng Zhang, Keping Bi, Xu Chen and Bruce Croft

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)

Joint Learning for Top-N Recommendation with Heterogenous Information.

Yongfeng Zhang, Qingyao Ai, Xu Chen and W. Bruce Croft

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

Fast Algorithm of Pareto Optimal Group-based Skyline.

Wenhui Yu, Zheng Qin, Jinfei Liu, Li Xiong, Xu Chen and Huidi Zhang

The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)

An Explainable Probabilistic Local Matrix Factorization by Leveraging User Reviews.

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Xin Zhao, Wenwen Ye and Zheng Qin

Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS)

A Collaborative Model for Rating Prediction by Leveraging Reviews and Images.

Wenwen Ye, Yongfeng Zhang, Xin Zhao, Xu Chen and Zheng Qin

Asia Information Retrieval Societies Conference (AIRS,Best Paper Award)

Bridge Text and Knowledge by Learning Multi-Prototype Entity Mention Embedding.

Yixin Cao, Lifu Huang, Heng Ji, Xu Chen and Juanzi Li

Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)

2016

HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method.

Xu Chen, Pengfei Wang, Zheng Qin, and Yongfeng Zhang

International World Wide Web Conference (WWW, poster)

Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories.

Xu Chen, Yongfeng Zhang, Tao Xu, and Zheng Qin

International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR)